» سخن بزرگان

همه چيز حتي ماهي دريا براي دانشمند آمرزش ميخواهد . حضرت‌رسول‌اکرم(ص)

 » لينكستان


لينك شما در اينجا

 » لطيفه

ملانصرالدين داشت سخنراني مي کرد که : هرکس چند زن داشته باشد به همان تعداد چراغ در بهشت برايش روشن مي شود. ناگهان در ميان جمعيت ، زن خود را ديد. هول کرد و گفت : البته هرگز نشه فراموش لامپ اضافي خاموش.

 

صفحه  13

  608817 :آماربازديد